X
Set overlay
Тема
Приказка за Жабока, Змията и набедените им роднини
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Въпрос №1
Кои са земноводните и влечугите?
Отговор А
жабите и гущерите
Отговор Б
четирикраки или безкраки животни, чиято кожа е с жлези или с люспи и други кожни образувания; снасят яйца, от които се излюпват ларви или малки животни
Отговор В
жабите и змиите
Отговор Г
змиите и водните костенурки
Имаш нужда от помощ?
Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
  Въпрос №2
  2. На колко групи се разделят земноводните?
  Отговор А
  безопашати, опашати и безкраки
  Отговор Б
  жаби и тритони
  Отговор В
  жаби, водни костенурки и водни змии
  Отговор Г
  водни змии и водни костенурки
  Имаш нужда от помощ?
  Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
  Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
   Въпрос №3
   3. Къде в планината, кои видове жаби можем да видим ? Кой отговор е най-пълен?
   Отговор А
   жълтокоремна бумка в бързите потоци
   Отговор Б
   дървесница, в ливадите и в потоците
   Отговор В
   горска дългокрака жаба, в застояли водоемчета
   Отговор Г
   кафява крастава жаба и планинска водна жаба, по горските ливади, а през пролетта в локви и малки водоемчета
   Имаш нужда от помощ?
   Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
   Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
    Въпрос №4
    4. Кои са най-характерните опашати земноводни в планинските гори и води ?
    Отговор А
    обикновен тритон
    Отговор Б
    гребенест тритон
    Отговор В
    дъждовник и алпийски тритон
    Отговор Г
    горски гущер
    Имаш нужда от помощ?
    Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
    Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
     Въпрос №5
     5. Влечуги от кои групи се срещат в България?
     Отговор А
     змии и гущери
     Отговор Б
     крокодили и костенурки
     Отговор В
     змии, гущери и костенурки
     Отговор Г
     дъждовник и гущери
     Имаш нужда от помощ?
     Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
     Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
      Въпрос №6
      6. Кои от изброените влечуги се срещат в планините и специално в ПП " Българка"? Изберете най- пълния и верен отговор.
      Отговор А
      Кои от изброените влечуги се срещат в планините и специално в ПП " Българка"? Изберете най- пълния и верен отговор.
      Отговор Б
      леопардов смок, каспийска костенурка, живороден гущер
      Отговор В
      леопардов смок, каспийска костенурка, живороден гущер
      Отговор Г
      леопардов смок, каспийска костенурка, живороден гущер
      Имаш нужда от помощ?
      Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
      Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
       Въпрос №7
       7. Кои от изброените български змии са отровни и колко опасни са за човека?
       Отговор А
       всички змии са опасни и отровни, дори смъртоносни
       Отговор Б
       усойница и пепелянка; отровата не е смъртоносна, но ухапването крие опасности
       Отговор В
       медянка и смок - мишкар
       Отговор Г
       турска боа и медянка
       Имаш нужда от помощ?
       Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
       Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
        Въпрос №8
        8. Има ли отровни гущери в България?
        Отговор А
        всички са отровни
        Отговор Б
        само зеленият
        Отговор В
        само зеленият и горският
        Отговор Г
        не
        Имаш нужда от помощ?
        Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
        Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
         Въпрос №9
         9. Кой от отговорите съдържа най-много заплахи за земноводните?
         Отговор А
         засаждане на дървета, убиване и събиране, прокарване на пътища и канали, ограждане на водни басейни
         Отговор Б
         прокарване на пътища, пресушаване на водоеми и временни локви, замърсяване на водите, убиване и събиране, ограждения, автомобили по горските пътища, изсичане на гори и горска растителност
         Отговор В
         убиване от хората, убиване от други животни, пресушаване, замърсяване на водите
         Отговор Г
         студените зимни дни и сухи периоди през лятото
         Имаш нужда от помощ?
         Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
         Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
          Въпрос №10
          10. Как да помогнем на тритоните и жабите?
          Отговор А
          да не се убиват
          Отговор Б
          да се пази водата чиста
          Отговор В
          да се пазят горите, да се пазят водоемите, дори и най-малките, да не се прокарват пътища в горите и поляните, да се следи за движението по тях, да не се убиват
          Отговор Г
          да се правят изкуствени язовири
          Имаш нужда от помощ?
          Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
          Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
           Въпрос №11
           11. Кои действия опазват влечугите?
           Отговор А
           ограждане на местообитанията
           Отговор Б
           опазване на горите, защита от убиване и събиране, намаляване на движението в горите и поляните, разяснителни кампании
           Отговор В
           спиране на движението и изсичането
           Отговор Г
           отглеждане и пускане в природата
           Имаш нужда от помощ?
           Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
           Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
            Въпрос №12
            12. Кои са най-редките и застрашени земноводни и влечуги в ПП Българка?
            Отговор А
            алпийски тритон и шипоопашата костенурка
            Отговор Б
            кафява крастава жаба и смок -мишкар
            Отговор В
            жълтокоремна бумка и пепелянка
            Отговор Г
            гребенест тритон и медянка
            Имаш нужда от помощ?
            Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
            Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
             Страница 9 от 11
             0
             500
             800
             1200