X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието
СЪЗДАВАНЕ НА КОНПЕСАЦИОННО СТАДО ОВЦЕ, КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ХАБИТАТИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
- Цел на практиката: Опазване на световно значими видовеживотни, растения и хабитати в Национален парк Централен Балкан и съседнитетеритории.- Същност: Създаването на компенсационно стадоовце от 750... продължи да четеш >>
Опазване на глобално значимо биоразнообразие по долното течение на река Янтра и Дунав чрез развитие на екотуристически продукти
- Цел на практиката: Опазване на биоразнообразието подолното течение на р. Янтра и Долен Дунав като ресурс за социално-икономическоторазвитие на региона, чрез създаване на условия за развитие на екотуризъм.- Същност: ... продължи да четеш >>
Опазване на биоразнообразието в Община Костинброд ,чрез устойчиво ползване на природните ресурси и развитие на природозащитното образование
- Цел на практиката: Опазване набиологичното разнообразие на територията на Община Костинброд, чрезустойчиво ползване на природните ресурсии развитие на природозащитното образование. Създаване на предпоставки запромяна на нагласите на младите хора към заобикалящата ги среда.- Същност: ... продължи да четеш >>
Животински звуци за мобилния телефон
- Цел на практиката: По оригиналенначин да се насочи вниманието на хората към кризата ,пред която е изправенобиоразнообразието.- Същност: Американската асоциация Център за биологично разнообразие предлагасайт ,от който могат... продължи да четеш >>
Опазване на биоразнообразието в Родопите, чрез развитие на възможности за велосипеден туризъм
- Цел на практиката: Опазване набиоразнообразието в Родопите като ресурс за социално –икономическо развитие нарегиона. - Същност:Проектътобединява усилията на 9 НПО, местни организации и предприемачи в областта натуризма и производството на велосипеди, за създаване на туристически продукт, базиранна веломаршрут... продължи да четеш >>
Страница 2 от 3
0
500
800
1200