X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

Урегулиране на антропогенното въздействие


Организация: ДПП"Българка"


Осигуряването на необходимото спокойствие на целевите видове през гнездовия им сезон като основна природозащитна мярка за подобряване статуса на популациите им и обогатяването на подраста и подобряването на местообитанията им дават пряк резултат от изпълнението на проект "Мерки за подобряване условията на обитаване на четири редки и застрашени горски вида птици".
По време на проекта бяха извършени подготвителни дейности и съвместна работа с партниращи институции като:

-         Идентификация на горските пътища, които съществуват, но не са заложени в лесоустрйствените проекти на ДГС Габрово и ДГС Плачковци. Съгласуване на необходимостта от тези пътища за целите на горските стопанства в района.

-         Идентификация на нерегламентираните горски пътища, използвани за нелегални дейности –управление на АТВ, мотори и други ПМС-та. Често пъти практиката показва, че по такива пътища се извозват нелегално придобита дървесина и други материали придобити по открит способ на територията на парка без разрешение.

-         Преустановяване на движението по нерегламентирани в лесоустройствените проекти пътища е дейност, която не беше изпълнена, тъй като не получихме съответните разрешителни режими от стопанисващите институции. Експерти, работещи в тази област, прецениха, че създаваме и рискови предпоставки от конфликти или травми и ПТП, на водачи на АТВ-та, мотори или планински колелета, които биха се натъкнали на неочаквани препрядствия. Чрез поставяне на временни преградни съоръжения - табели с дървена конструкция и информационна база, се надяваме да сме постигнали дългосрочна устойчивост на постигнатите резултати и естествена бариера за неблагоприятното антропогенно въздействие върху всички животински и растителни видове в районите на действие, чрез информация и публичност за дейностите по проекта.


Информационни  табели за урегулиране на туристопотока – 20бр.- бяха поставени в непосредствена близост до най-натоварените от дърводобивна техника, АТВ-та, мотори, туристи и др. МПС с висока проходимост, пътища на територията на парка. Табелите са поставени в района на местността Узана, Зелено Дърво, Осениковец, Козя река, както и Тревненската част на ПП "Българка" - х. Ивайло, ГД Българка, Столища и др.  В отделите, в които е извършено залесяване с горскоплодна растителност също са поставени табели, които дават информация за целта на инвестицията и значимостта на видовете, за които се извършват подпомагащи дейност в рамките на проекта.


Страница 1 от 11
0
500
800
1200