X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

Опазване на биоразнообразието в Родопите, чрез развитие на възможности за велосипеден туризъм


- Цел на практиката:

          Опазване набиоразнообразието в Родопите като ресурс за социално –икономическо развитие нарегиона.

 - Същност:

Проектътобединява усилията на 9 НПО, местни организации и предприемачи в областта натуризма и производството на велосипеди, за създаване на туристически продукт, базиранна веломаршрут с обща дължина 450 км. В рамките на настоящия проект, този маршрут е уточнен, маркиран иподробно описан. Трасето на маршрута „Рудопия” е маркирано в пълната му дължина, а именноВелинград-Беглика-Буйново-Триград-Мугла-Пампорово-х.Свобода-Безводно-КърджалиПерперикон-Маджарово-Мезек.Маршрутът улеснява достъпът до защитените територии в Западни и Източни Родопи.Успоредно с това  бяха проучени ичастично маркирани нови маршрути в околностите на Велинград, Беглика, Триград,Маджаровои Ивайловград. Събраната информация е популяризирана, чрез уебсайта  www.rudopia.org , www.bikearea.orgIwww.mtb-bg.com  . Тяе в основата и на издадения пътеводител по проекта,където е представена  и информация за световно значимотобиоразнообразие в района.

В рамките на проекта са установени 4 глобалнозащитени видове - видра, шипобедрена и шипоопашата костенурка, глухар, които савключени в 12-те туристически продукта. Те демонстрират многообразието отвъзможности за развитие на екотуризъм и планинско колоездене в района наБеглика, Доспат – Змеица и Маджарово започва предлагането на туристическипродукти и насърчаването на използване на велосипеди. Създаден е и Фонд заустойчиво използване на защитените територии в Западни и Източни Родопи. Акумулиранитев него средства до момента възлизат на 2000 лева, събрани от туристическипосещения. Те  ще се реинвестират вконсервационни и природозащитни дейности, което гарантира устойчивост  на резултатите по проекта. Обединениетопредприе стъпки за популяризиране на Родопите като дестинация за планинскоколоездене. Към настоящия момент са проведени събитията «Рудопия '08»  и «Беглика фест». Установени са партньорскивръзки с НПО, доставчици на туристически услугии туроператори. Обучени са 10местни водача.Общата площ на устойчиво управляваната територия 7000 ха.

Дейностите на проекта допринасят за преодоляванена социално-икономическото изоставане в този планински край, както и  до намаляване на вредните емисии ватмосферата, чрез насърчаване на използване на велосипеди.

Страница 10 от 11
0
500
800
1200