X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

Опазване на биоразнообразието в Община Костинброд ,чрез устойчиво ползване на природните ресурси и развитие на природозащитното образование


- Цел на практиката:

      Опазване набиологичното разнообразие на територията на Община Костинброд, чрезустойчиво  ползване на природните ресурсии развитие на природозащитното образование. Създаване на предпоставки запромяна на нагласите на младите хора към заобикалящата ги среда.

- Същност:

        След извършена инвентаризация саопределени 8 зони със струпване на консервационно значими видове и хабитати.Някои от тях са с присъствие на редки, глобално защитени видове, между коитолалугер и ливаден дърдавец, както и хабитати с природозащитен статус, а други–с наличие на богата флора. Събраната информация влезе в ГИС за ценнитехабитати и видове на територията на общината. Информацията е в основата наразработените 4 предложения за защитени територии и местности, подлежащи наспециален режим, които са внесени в МОСВ. Това са предложения  за ЗМ „Беледие хан”, ПЗ „Карстов извор присело Безден”, ЗМ „Влажни ливади в местността Раниславци” и ЗМ „Дъбовете”.Тяхната обща площ е 2000 ха. Тези данни са включени в  създадените познавателни точки  и маршрути по проекта, както и в разработенатапрограма за природозащитно образование  в6-те училища и 9-те читалища в Костинброд. Изградени са два туристически къта–в м. Беледие хан (край х. Люляка) и в с. Безден ( край забележителния карстовизвор).

         Създадени са и помагала заприродозащитно образование, както и специален кът за провеждане на ученическиуроци на открито. В местността Раниславци е направен детски форум от дървенисегменти (пейки, табла), поставено  еинформационно  табло за биоразнообразиетона влажната зона. Този форум ще се използва за извънкласни занятия и зелениучилища от учениците в общината. В туристическия кът Беледие хан е изградендървен мост над река Крива. Програмата за опазване на биоразнообразието евключена като съставна част на общинската програма „Околна среда”, съгласувана ес РИОСВ София и е приета от общински съвет Костинброд. На тази основа еразработен проект на Община Костинброд, в партньорство с Българска фондация„Биоразнообразие”, по ОПОС на МОСВ. Установени са партньорски връзки  с 4 НПО, 2 научни института на БАН ,5 училищаи 9 читалища. 

Страница 8 от 11
0
500
800
1200