X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

Опазване на глобално значимо биоразнообразие по долното течение на река Янтра и Дунав чрез развитие на екотуристически продукти


- Цел на практиката:

         Опазване на биоразнообразието подолното течение на р. Янтра и Долен Дунав като ресурс за социално-икономическоторазвитие на региона, чрез създаване на условия за развитие на екотуризъм.

- Същност:

            След проучвания на възможностите заразвитие на екотуризъм в региона е разработен конкретен регионален туристическипродукт (гребен маршрут за каяци по течението на р. Янтра), който сепопуляризира и предлага на българския и международния пазар и вече привлечепървите групи организирани туристи. Предстои разработеният продукт да седоразвие и като втори, отделен продукт да се предлага birdwatchingкаяк трип, където акцентът ще евърху четирите световно застрашени вида (малък корморан, къдроглав пеликан,белоока потапница и морски орел).

             Мониторингът на биоразнообразието,осъществяван  по проекта, показа че къммомента, състоянието на видовете е стабилно. Състоянието на местообитаниятаотговаря на екологичните изисквания на видовете.

              Създаден е „Център за управлениеи информация, който поддържа и управлява създадените по проекта продукти.

               Постигнати са споразумения сдвама собственици на къщи за гости, които са се ангажирали с управлението наобслужващи центрове или т.нар. ”сини точки” по протежение на маршрута.

               Съвместно с „GoWild /TheNaturalAdventure”, клуб заприключенски екотуризъм е създаден уеб сайтът www.going.bg, който предлага моделниятуристически продукт, реализиран в хода на проекта. Изготвена  е карта на маршрута  с координати, която е достъпна наспециализирания уеб сайт (bulgarianwatertrails.org/yantra)  с подробна информация забиоразнообразието в района, местата за настаняване, възможностите за достъп ит.н.

Страница 7 от 11
0
500
800
1200