X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

СЪЗДАВАНЕ НА КОНПЕСАЦИОННО СТАДО ОВЦЕ, КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И ХАБИТАТИ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН


- Цел на практиката:

            Опазване на световно значими видовеживотни, растения и хабитати в Национален парк Централен Балкан и съседнитетеритории.

- Същност:

            Създаването на компенсационно стадоовце от 750 животни от местната балканска порода котленската овца, която едобре приспособена към планинското пасищно животновъдство, решава един отосновните проблеми на Национален парк „Централен Балкан”. Става въпрос за ограничаванена изчезването на редки животински видове, както и спиране на деградацията наценни растителни хабитати. Пашуването на стадото във високопланинската зона наНационален парк „Централен Балкан”, ограничава бързото деградиране на ценнихабитати на сравнително голяма територия – над 800 ха. Разработената програмаза компенсиране на фермите в района зананесените им щети от хищни бозайници,спира употребата на отровни примамки, както и унищожаването на световно значимивидове, например лешоядите. Проектът е жизнено важен за възстановяванетои иоцеляването на лешоядите, останалите в България.

            Създаденият пилотен модел за бизнес– нуклеарно стадо овце, за производство на биологична продукция ще бъдепредоставен на всеки фермер, който прояви интерес към тази инициатива. Целта наФонда за дивата флора и ауна е добрата практика да се мултиплицира и востаналите части на страната.


Страница 6 от 11
0
500
800
1200