X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В ПОЛУПЛАНИНСКИ И ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ СЪС СВЕТОВНО ЗНАЧИМО БИОРАЗНООБРАЗИЕ ИМОНИТОРИНГ НА ЗАСТРАШЕНИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ


- Цел на практиката:

                       Увеличаване наустойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие чрезангажиране на местната общност в производството на биологични пчелни продукти.

- Същност:

            Биологичнотопчеларство е добра земеделска практика. То е икономическа дейност, при която сепроизвеждат висококачествени хранителни продукти с ценни лечебно профилактичникачества без да изтощават природните ресурси. Създаването на биологични пчелиниувеличава устойчиво управляваните територии в страната. С изпълнението надейността по теренното установяване на застрашените растителни видове съссветовно консервационно значение, се оформи списък от 11 вида ентомофилнирастителни вида с природозащитен статус. Те подлежат на наблюдение, за да сеоцени ефектът върху застрашените видове от насищането на района с опрашители.Сред тях са Родопският силивряк или още Орфеево цвете /HaberlearodopensisFriv./ и Сръбската рамонда / RamondaserbicaPanc./Те са единстввените представители на тропичното семейство Gesneriaceaeв България. Те са терциерни реликти и балканскиендемити. Разпространението им у нас силно ограничено. Орфеевото цвете се среща в Централни и Източни Родопи,Централна Стара планина, Тракийската низина и Предбалкана, както и в Гърция.

            Съгласнозакона за биоразнообразието и двете растения са защитени, включени са и вЧервената книга на България в категорията „рядък” , както силиврякът е включени в закона за лечебните растения. Проведено е предварително проучване наместообитанията, обучени са пчелари, създадени са два нови биологични пчелина вс. Средни колиби, Община Елена, състоящ се от 40 кошера, а вторият се намира догр. Якоруда и се състои от 20 кошера. Други два вече съществуващи пчелина – вгр. Златоград и в с. Софийци, общ. Джебел, са разширени с по 20 кошера и сапреминали към биологично пчеларство.

            Общо100 броя кошери и пчелни семейства са създадени, проведена е процедура посертифициране на пчелините, започна производството на сертифицирани биологичнипчелни продукти. Създадените пчелини се ползват като база за провеждане напрактическо обучение на начинаещи пчелари и място за срещи за обмяна на опит.Чрез реализирането на проекта, биологичното производство на пчелни продукти,като доказана добра практика от световен мащаб, дава необходимия тласък наповечето български пчелари да осъзнаят предимствата на био-производството.

Страница 4 от 11
0
500
800
1200