X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

ОПАЗВАНЕ НА ГЛОБАЛНО ЗНАЧИМО БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА ПЛАНИНАТА БЕЛАСИЦА ЧРЕЗ ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗМА- Цел на практиката :

 Дългосрочноопазване и популяризиране на уникалното световно значимо биоразнообразие напланината Беласица и осигуряване на устойчиво ползване на природните ресурсичрез развитие на екотуризъм и внедряване на енергийно ефективни практики.

- Същност:

 Планина Беласица е природна територия с високобиологично разнообразие и представителни, добре запазени екосистеми. Флората на Беласица есъздадена от около 1200 растителни вида. Установените редки животински видовепри безгръбначните са около 120, българските ендемити – 26 вида, балканските-21 вида, а реликтните видове – 6. На територията на планината са установени 36ендемични, 44 редки и 3 реликтни вида насекоми. От гръбначните животни сесрещат 8 вида земноводни, 15 вида влечуги, 120 видаптици и над 50 видабозайници. Въпреки това все още на територията на планината съществуват редицапроблеми, свързани с неразумното ползване на природните ресурси. Реализациятана дейноститие допринасят за повишаване на природозащитната клтура иинформираността на населението за биоразнообразието в района и възможностите ивъзможностите за неговото капитализиране. Обучени са 89 души в принципите наустойчивия туризъм; 1200 деца са участвали в образователни инициативи; сред1500 души са популяризирани различни аспекти на проблемите на околната среда, сакцентопазване на ПП “Беласица” . Създадени са интерактивни модули, котовключват представянето по атрактивен начин на проблемите и заплахите за редицавидове с високо консервационно значение. Интерпретацията е успешно приложена вразработените 3 дълги маршрута за пешеходен и вело-туризъм, 9 къси маршрута /до 2 часа / в околностите на подгорските села; 4 тематични маршрута. Извършеное и информационно обезпечаване на създадените маршрути.                                                                                                      

 Повишаването на природозащитната култура и информираността на местнатаобщност за проблемите на биоразнообразието се извършва заедно спопуляризирането на ползата от внедряването на ВЕИ в района на Беласица. Внедряването на 20 бр. системи за производство на топла вода от слънчева енергия/ слънчева инсталация от тип водосъдържател-колектор / в къщи за гости и общественисгради пряко демострира ползите, както за околната среда, така и за местнитехора. Внедряването на енергийно ефективни практики и развитието на екотуризма,респективно свързаното с тях генериране на приходи по устойчив и щадящприродата начин, допринася за дългосрочното разумно управление на територията. 


Страница 2 от 11
0
500
800
1200