X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието
Урегулиране на антропогенното въздействие
Организация: ДПП"Българка"
[img1][img2] Осигуряването на необходимото спокойствие на целевите видове през гнездовия им сезон като основна природозащитна мярка за подобряване статуса на популациите им и обогатяването на подраста и подобряването на местообитанията им дават пряк резултат от... продължи да четеш >>
ОПАЗВАНЕ НА ГЛОБАЛНО ЗНАЧИМО БИОРАЗНООБРАЗИЕ НА ПЛАНИНАТА БЕЛАСИЦА ЧРЕЗ ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИЗМА
- Цел на практиката : Дългосрочноопазване и популяризиране на уникалното световно значимо биоразнообразие напланината Беласица и осигуряване на устойчиво ползване на природните ресурсичрез развитие на екотуризъм и внедряване на енергийно ефективни практики.- Същност: Планина Беласица е природна територия с високобиологично разнообразие и представителни, добре запазени екосистеми. Флората на... продължи да четеш >>
52 ЖЕСТА ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
- Цел на практиката:Ограничаване намаляването на биоразнообразието, запазване и възстановяване на равновесието на различните защитени биотопи / гори, реки, блата, паркове, градски градини/, всичко това е съответствие с човешките дейности.- Същност:Книжка с 52 предложения за това, какво можем да направим, за да опазим биоразнообразието, допринасящи за постигане на... продължи да четеш >>
ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ В ПОЛУПЛАНИНСКИ И ПЛАНИНСКИ РАЙОНИ СЪС СВЕТОВНО ЗНАЧИМО БИОРАЗНООБРАЗИЕ ИМОНИТОРИНГ НА ЗАСТРАШЕНИ РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ
- Цел на практиката: Увеличаване наустойчиво управляваните територии със световно значимо биоразнообразие чрезангажиране на местната общност в производството на биологични пчелни продукти.- Същност: ... продължи да четеш >>
BIOPAT – ПАТРОНИ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
- Цел на практиката:Ангажираносткъм опазване на биоразнообразието па нестандартен и провокиращ начин, чрезнаименуване новооткрит растителен или животински вид.- Същност: Инициатива, поддържана от няколко немски научниинститута и музеи за естествени науки, която дово възможност на хората, коитопрояява загриженост... продължи да четеш >>
Страница 1 от 3
0
500
800
1200