X
Set overlay
Обучение

9. „ Приказка за Жабока, Змията и набедените им роднини”


                                                       Тема № 9

 

          „Приказка за Жабока, Змията и набедените им роднини”

  
В творчеството на много народи,включително и нашето, лицата на различни злини се изобразяват като змии илижаби. Още от малки ни се насажда неприязън към тези                          " пълзящигадини". И колкото по-малко знаем за тези животинки, толкова неприязънта истрахът остават и в по-късна възраст. Жабите и змиите принадлежат към групитена Земноводните и Влечугите. Те сачаст от природното биоразнообразие и играят важна роля в равновесието наживота. Научете повечко за тези животни, за да разберете, че те не самоне са опасни, но са и толкова уязвими, че много видове са застрашени отизчезване и нашата помощ за оцеляването им е задължителна.

Защитени територии, като ПП" Българка" играят важна роля при опазването им.

 
Основна информация:

Тези животни имат четири крака.Някои групи земноводни и влечуги нямат крака. Най-характерен белег е кожата им.При земноводните е снабдена с много жлези, които я поддържат влажна, а привлечугите е суха и има люспи( змии и гущери), костни плочки ( крокодили) иликостни щитове(костенурки).

Размножаването на земноводнитеизисква развитие във водна среда, като от яйцата  се излюпват ларви с воден начин на живот иразвитието им преминава през метаморфоза. Яйцата на влечугите се развиват всухоземна среда и от тях се излюпват млади животни , а не ларви. Начина  на развитие и особености в устройството натялото на двете групи , води до факта, че колкото по-на север и на юг отекватора се отива, толкова видовете им намаляват.  България с умерения си климат,граничногеографско положение и разнообразен релеф е дом за доста видове земноводни ивлечуги. От Земноводните се срещат представители на Опашатите земноводни –дъждовник и тритони, и Безопашатите земноводни – жабите. Има още една групаземноводни - Безкраки, но от тях няма представители в българската природа. ОтВлечугите се срещат представители на Гущери, Змии  и Костенурки. От групата на Крокодилитенямаме представители. Доста видове земноводни и влечуги  населяват горски и планински райони. Природенпарк „ Българка” се явява дом на много от тях. В защитената територия се срещат,както видове с по-широко разпространение, така и типично планински и горски,като например смокът мишкар и горския гущер.
 Обикновена водна жаба, горска дългокрака жаба,планинска водна жаба, жълтокоремна бумка, кафява крастава жаба ижабата-дървесница са представителите на жабите, а дъждовникът, заедно с алпийския,гребенистия и обикновения тритон са представителите на Опашатите земноводни.Почти всички от тези животни живеят извън водата, но напролет влизат да серазмножават във водните басейни. Например кафявата крастава жаба, планинскатаводна жаба, горската дългокрака жаба и дъждовникът се срещат по планинскитеполяни и в горите, но през пролетта се размножават в локви и малки вирчета.Жабата – дървесница се катери по клоните, но и тя снася в малки водоеми. Жълтокоремната бумка и тритоните са по-привързани към водата и винаги се наблюдаватв и край нея.
 Усойницата, медянката, водните змии,смок-мишкар, няколко вида гущери, обикновена водна костенурка и шипоопашатасухоземна костенурка са представителите на влечугите. Влечугите се придържаткъм по-сухи и припечни места, било то на открити места или в гората. Някои дажеса любители на дърветата, като смока-мишкар и зеления гущер. Изключение са самоводните змии – те почти винаги са близо до вода, защото се хранят с водниживотни.. Опасни ли са тези животни за човека или за неговата стопанскадейност? Отговорът е категорично не. Отвсички изброени животни, само усойницата има отровни зъби. Отровни жлези има инейната близка роднина - пепелянката и още няколко редки български вида змии,но засега  те не са намирани  в Парка. Отровата на усойницата и пепелянкатае опасна за човека, но в никакъв случай не е по-опасна от отровата на стършелии други ципокрили. Опасността идва най-вече от факта, че човек може да е далечот медицинска помощ и от вероятността от алергична реакция, която може да епричина за тежки последици и дори смърт. Всички останали представители набългарската херпетофауна (така се наричат общо земноводните и влечугите) са безобидниза човека. Ситуацията с тези животни е точно обратната.  Това са групите животни, които са най-трудноприспособими към нови условия и най-лесно се унищожават. Човекът много лесно,понякога дори несъзнателно унищожава тези животни. Това най-често става като серазрушават местообитанията им. Те са сравнително слабо подвижни и всяконарушение води до тяхното унищожение. Изсичане на горите, разораване на площи,пресушаване на водоеми са причини за безвъзвратно изчезване на видове от тезигрупи. Но на тях им действат пагубно и на пръв поглед далеч по-безобидни дейности.Прокарване на пътища, усилено движение по тях, асфалтиране или ограждане наплощи, прокопаване на канали и траншеи  иред други на пръв поглед дребни дейности могат да унищожат тези трудно подвижнии уязвими създания. Изключително опасни  за тях са насадените страхове и омраза вхората. Все още има много хора, които при среща със змия или жаба, първата имреакция е да я убият. Същото се отнася и за движението по пътищата. Пътнияттрафик унищожава хиляди от тези създания, особено през определени сезони. Многоот прегазванията шофьорите могат да избегнат, но нарочно не го правят и убиватживотните. Казано по общо, всичко застрашава и бавно и безвъзвратно унищожаватези животни - от прякото им събиране и убиване да разрушаване наместообитанията им.
Това е причина в днешни днимного от тези видове да са на прага на изчезването. Особенно застрашени савидовете сухоземни костенурки и тритоните. Те са вписани в Червената книга иредица Червени списъци. Опазването им е много трудно.  В защитените територии се предприемат мерки заопазване и възстановяване на числеността им. Регулация на водния режим на малкиводоемчета, запазване на растителността и залесяване край водните басейни,направата на изкуствени басейнчета, поддържане на ливадната растителност,ограничаване движението на автомобили по горските пътища са част от мерките,които защитават тази група животни. В ПП " Българка" сеизпълняват  дейности по проекти, коитовъзстановяват и опазват местообитания на животни от тези групи. Плакати,брошури, интернет информация и други образователни материали запознаватобществеността с безопасността на тези животни и належащата нужда от мерки затяхното съхранение.

 

 

Страница 9 от 15
0
500
800
1200