X
Set overlay
Обучение

8. "Да яхнем калинката"


                                                          Тема № 8

 

                                              " Да яхнем калинката"
Край нас съществува свят, който обикновено не забелязваме,или поне не веднага.

Това е светът на дребните организми - насекоми, паяци икакво ли още не. Дребните животни живеятв истински " джунгли" с умалени размери. Това са мъхове, лишеи, гъбии папрати, чак до „огромните” тревии листа. Този свят е много по-разнообразен, като брой видове ивзаимоотношения между организмите, от нашият, " голям" свят. Не бивада забравяме и факта, че тези дребосъци  са навсякъде и имат голямо влияние върху нас,представителите на „едрия” свят. Представете си да можем да се смалим и дастанем равностойни по размер на тези организми? Как бихме се почувствали? Каквобихме преживели?
 „Кръвожадни хищници”,като водни кончета и бръмбари-бегачи биха ни отнасяли по няколко наведнъж.  Ще трябва да се спасяваме от удавяне в капкароса, а обикновена локва ще ни изглежда безбрежно море. В това море ще ни дебнатсвирепи водни убийци, като различни водни насекоми и техните ларви. Как щепресечем магистрала от движещи се мравки?  Въпроси, които изглеждат смешни, обаче само сипредставете....

 Разбира се, да сесмалим не можем (пък имай ще е доста опасно), но съвременната техника позволява с лекота данаблюдаваме и фотографираме този истински микрокосмос. Хайде да „попътуваме” изтези необятни и опасни дебри на горските полянки , да се срещнем с технитемаломерни обитатели, да научим повече за техният живот и да видим кой е по-...и кой е най -....

За да се  движим побързо, да си представим, че сме яхнали един от най-свирепите и кръвожаднитревни обитатели – познатата ни още от детството седемточковата Калинка-Малинка.

 
Основна информация:

Сред животните има една група, която се нарича Членестоноги.Характерното за животните от групата е, че отвън на тялото си имат твърдазащитна обвивка. Тази обвивка защитава органите и същевременно е опора замускулите, тоест това е външен скелет на тялото. Обвивката разделя тялото наняколко основни части - глава, гърди, коремче и крайници. Към тази група спадатпреобладаващата част от видовете животни на Земята. Членестоногите сапо-многообразни от всички други групи взети заедно. Към тях се отнасят Раците,Паяците, Многоножките и Насекомите. Основният белег, по който се разделят втези групи са частите на тялото и броя крака - Ракообразни - 10, Паякообразни -8 и Насекоми - 6. Много видове от Насекомите имат и един или два чифта криле.  Видовете насекоми са в пъти повече отостаналите две групи и се срещат навсякъде. Предполага се, че до днес саописани около един милион вида, но има още поне толкова неоткрити и неописаниза науката. Всички други животни, взети заедно наброяват около 300 000 вида.Огромна разлика нали? Групата на Раците са водни животни. Останалите две -Паяци и Насекоми са сухоземни. Те са най-добре приспособените организми заживот на сушата и затова са най-многобройни. Могат да издържат на всякаквиусловия - високи или ниски температури, суша или голяма влажност, живот вголяма растителност или напротив- в безжизнени пустини.  Крилата на насекомите им дават предимство дасе придвижват бързо и на големи разстояния.
Външната обвивка на тези животни затруднява охлаждането натялото. Това е причината телата на  тезиживотни да са сравнително дребни - за да може да се охлаждат. Този факт еизключително важен за нас - едрите представители, защото какво щяхме да правим, ако съществуваха гигантски насекоми? 

Устройството на тялото на Членестоногите е с изключителникачества. Съизмеримо с нас, едрите видове , тяхното ни превъзхожда по всякаквикритерии.Мускулната сила, според размера на тялото, на една мравка, паяк илибръмбар е стотици пъти по-голяма от човешката например. Мравка или бръмбар можеда носи тяло с почти сто пътипо-голяма от собствената си тежест. Това се равнява на човек , който носи 8тона!!! Една бълха може да направи скок един метър, а е дълга 3 милиметра,тоест 300 пъти собствената си дължина. Все едно човек да подскочи половинкилометър. Всеки се е опитвал да прогони досадна муха, оса или комар. Замахнем...,насекомото за части от секундата се измества и продължава да лети. Може да летина едно място или мигновенно да промени посоката и да отлети. Бързината,скоростта и маневреността на полета са несравними с полета на останалите летящиживотни, като птици и прилепи. За сравнение с летящите човешки машини въобще не бива да си помисляме.
Начина на живот също е страшно разнообразен и интересен.Развитието на насекомите минава през различни етапи, като формите коренно серазличават помежду си. Например пеперудите. Снасят яйца, от които се излюпватгъсеници- тази форма се нарича ларва. В един момент гъсениците се превръщат вкакавида и от тази какавида се излюпва познатото ни  красиво животно с крака и криле. Тази формасе нарича възрастна форма или имаго. Много пъти живота като ларва е многопо-важен и продължителен от вече възрастната форма. Например някои бръмбариживеят над 6 години като ларви в почвата или дървесината преди да се превърнатвъв възрастни форми. Пеперудите във възрастната си форма понякога живеят броенидни или даже часове. Те дори не се хранят. Целта е да се снесат яйца и умират.Този, граничещ с магия, процес се нарича пълна метаморфоза. При някои насекомифазата с какавидата липсва и ларвата, още при излюпването прилича навъзрастната форма. Такава група са скакалците. Тази метаморфоза се наричанепълна.

Изключително интересен и невероятен е живота на социалнитенасекоми- тези, които живеят по хиляди и милиони заедно. Това са мравките,термитите, пчелите и някои други. Техните взаимоотношения са толкова сложни иневероятни, че все повече сред учените се утвърждава идеята за организъм,изграден от други организми - по аналогия с тялото изградено от милиони,работещи заедно клетки. В един мравуняк или пчелин всяка от хилядите илимилиони пчели или мравки си имат своето място. Общността се явява единно цяло.Това цяло се храни, размножава, придвижва, и въобще прави всичко, което правиедин организъм.


        Милионитегодини на развитие са довели до неразривна връзка между насекомите ирастенията. Едните без другите не могат да съществуват. Това означава че и никоя друга група, включителнои ние хората не можем да съществуваме без тях .

Много от тези животни пряко влияят на живота ни . Насекомиопрашват домашните растения. Комари, кърлежи, бълхи и други смучат кръв и могатда са преносители на опасни болести. Оси, пчели, паяци и скорпиони имат отровнижлези и също са опасни в определена степен, дори и смъртоносни при някоислучаи. В българската природа не се срещат силно отровни паяци и насекоми, нотова не значи, че не трябва да се пазим. Ужилвания или ухапвания от такиваживотни могат да доведат до алергична реакция и дори до смърт.Ние сме свикналида наричаме всякакви пълзящи животни в почвата или дървесината червеи. Вповечето случаи това не са червеи, а ларви на различни насекоми. Такива савсички "червеи" в плодовете. "Червеите", които разяждатдървесината са ларви на множество видове бръмбари. Всеки от тези видове живеена точно определени видове плодове или дървесина. Всички "червеи",които разграждат мъртви животински  теласа ларви на мухи, бръмбари и други насекоми.

Природен парк " Българка" е богат на горски ипланински видове насекоми. Особено важни са различни диви пчели и видовепеперуди, които опрашват растенията по горските поляни. Почти всички птици вопределена степен се хранят с насекоми. Това от друга страна не позволява нанасекомите да унищожават растителността. В това отношение кълвачите са на първомясто при съкращаване вредите от дървоядните ларви на различни бръмбари. Отнасекомите на парка има и такива, които са редки и защитени. Такива са няколковида пеперуди ,водни кончета и бръмбари. Алпийската розалия, буковия сечко,бръмбара- рогач ,бръмбара- носорог и някои други видове бръмбари  са вписани в различни червени списъци и книгии са особено важни за опазване. Защитените гори са важно място за опазванемравуняците  на червената горска и другивидове мравки. Живота им в такива огромни поселища ги прави много лесни заунищожение при стопанските дейности на човека. Мравките са особенно важни заподдържане на природното равновесие в горите.

 

Страница 8 от 15
0
500
800
1200