X
Set overlay
Обучение

7. "Сезонни занимания на горските животни?"


                                                            Тема № 7

                      

                               "Сезонни занимания нагорските животни?"

 
 Природата на умерените географски ширини се подчинява начетирите климатични сезона. Растителност и животински свят променят развитиетои поведението си през различните годишни времена. Размножение и развитие,подготовка за преживяване на труден период, преживяване на неблагоприятенпериод. И после... всичко отначало. Както многообразието е огромно, така самногообразни и начините на живот на растения и животни. В тази тема ще седокоснем до разнообразните начини на ухажване, размножаване, развитие иоцеляване на горските животни. Разбира се, това ще стане в неразривна връзка с горската растителност.  Ще вземем за примери наши познайници оттериторията на ПП " Българка". Къде и как да научим повече загорските жители? Как да ги наблюдаваме без да ги безпокоим?   Как  да помогнем или поне да не пречим на горскитеобитатели?  Какво казват птиците спесните си?  Можем ли да научим нещо отследите по снега или пясъка? Къде са животните през зимата? И още много и многовъпроси може да си задава любознателния човек и с удоволствие да търси технитеотговори сред природата.

 

 
 Основна информация:

 

Поведението на горските животни спрямо сезонните промени наклимат и растителност можем да обобщим така:

Пролет и Лято - размножаване,Есен - надебеляване,Зима -оцеляване

Удължаване на зимния ден и увеличаване на слънчевото греенее причината за пролетното пробуждане на растения и животни. Изникване напролетните цветя, разлистване на дърветата и песните на птици и други животниса отличителните белези на пролетта. Част от видовете птици се появяватпостепенно през месеците февруари – април, защото са прелетни. Птиците и многодруги животни се " преобличат" в пъстри цветове, освен това започватда пеят или да правят други ритуали. Например хищните птици летят във въздуха иправят специални пируети. Всички тези явления, взети заедно се наричат"брачно поведение" или " токуване". Това поведение, кактопоказва и името му, има за цел да се запази територия и да се привлече браченпартньор, за да се създаде поколение. Най- харктерни са песните на птиците,квакането на жабите, и звуците на различни насекоми, но има и още много формина брачно поведение. Например кълвачите барабанят по изсъхнали клони, мъжкитезайци се борят помежду си, борбите са характерни и за много други животни.Жабите навлизат по много във водоемите и чрез силно квакане привличат женските.Насекомите и много други животни разпръсват във въздуха специални ароматнивещества. Постепенно пролетната еуфория се измества към семейни грижи. Птицитепострояват гнезда, в които снасят яйца и отглеждат поколението си. Рибите,земноводните и влечугите имат ангажимент само да снесат яйцата си на подходящомясто. По-нататък те се развиват и оцеляват самостоятелно. По същия начин серазвиват и насекомите. Бозайниците ползват места, които наричаме леговища.Някои, като лисицата, язовецът, всички видове мишки, къртицата и други иматпостоянни подземни жилища. Други избират само временни места. Такива сатревопасните сърни, елени, диви прасета и други. Бозайниците раждат малките си в тези леговища  и дълго време се грижат за тях . Като правило,колкото по-дребни са бозайниците, толкова по-многобройно поколение имат ипо-кратко време се грижат за него. Разбира се, и това правило като всички другиси има изключения.

 
 Процесите в природата са прецизирани така, че поколението дасе появи точно когато е най-подходящото време. Когато тревата е най-сочна затревопасните, когато има най-много насекоми - за птиците и т.н.

Пролетта е най-добрият сезон за природолюбителя. Особенолесни за откриване са птиците по техните песни. През този период много птициреагират на записан звук и така могат да се регистрират някои от по-невидимитевидове. При внимателно наблюдение могат да се видят много интересни моменти отживота на животните. Този сезон е най-добрия и за фотографиране на животни,защото са с най- пищни премени.

 Постепенно природата се изпълва с млади животни.  След средата на месец юни навсякъде по полянии гори могат да се видят млади птици и хранещите ги родители. В потоците плуватпопови лъжички, малки рибки и хиляди ларви на насекоми. Навсякъде по цъфналитецветя се виждат всевъзможни насекоми.

Безпокоенето на животните през пролетта и лятото е многоопасно. През този период са особенно плашливи. Могат да напуснат гнездата иубежищата си и поколението им да умре. Всяко безпокоене на скрити млади животниили приближаване до гнездо е риск за тях. Враговете им ги откриват много лесно.

Около средата на месец юли поколенията са отгледани.Приптиците има още неизлетели малки само при хищните и при тези, които отглеждатвторо или трето люпило. Такова имат повечето от дребните птици, които не сапрелетни.

Това е периода, когато започва масовото зреене на плодове исемена.

 Животните започват активно да се хранят. Всички имат нуждаот хранителни запаси. По това време най-лесно се наблюдават животни край местас много семена и плодове. Тези места привличат всички – от насекомите домечките. Това е най-неудачния период за снимане на животни, защото всичкисменят пера и козина и са в изключително неугледен вид. Повечето птици сменятперата си с далеч не толкова цветни и ярки. Смяната на козината и перата се наричалинеене. Земноводните и влечугите също губят част от оцветяването си. Отначалото на месец септември постепенно прелетните птици напускат гнездовитетеритории. Тогава можем да видим големи събирания на лястовици, щъркели ивсякакви други птици. Част от птиците и останалите животни не се изтеглят итрябва да са готови да посрещнат зимните дни по друг начин. При линеенетобозайниците се  „ обличат” със зименкожух и , като се прибави натрупването на подкожни тлъстини, са готови дапосрещнат зимата.

Някои бозайници, като елените и дивите кози търсят браченпартньор през есенните месеци. Мъжките реват и водят борби за надмощие помеждуси. Това явление се нарича сватбуване. Сватбуването е през есента, за да можемалките да се родят през най-богатите на сочна трева месеци- април и май.
Постепенно дните стават все по-къси и по-студени. Намиранетона храна също става все по-трудно. Нещата се влошават още повече, когато завалисняг. Зимата е най-трудния за преживяване период от годината. Различнитеживотни имат различни приспособления за това. Някои ги казахме по-горе. Най-важнотое да имат достатъчно мазнини. Който няма -  не преживява зимата. Бозайници, като таралежът, лалугерът исънливците изпадат вдълбок зимен сън или ,както още се нарича, летаргия. Вподобно състояние изпадат и студенокръвните животни, като жаби, змии, риби ,насекоми и други. При това състояние жизнените процеси се забавят много. Така непробуднопроспиват по няколко месеца. Други като мечката, катериците и язовеца заспиватза определено време, но могат да се събуждат, да се хранят и т.н. Мечките дорираждат малките си по време на зимния сън. На това състояние казваме простозимен сън. Много птици, мишки и едрите бозайници са активни през зимата. Търсятхрана, преживяват студените нощи и оцеляват, но не всички. Тежките зимипреживяват само най-подготвените. Има и такива, които събират зимни запаси отхрана. В тази група са мравките, пчелите, някои птици, някои горски мишки идруги. Най-често животните комбинират тези зимни „ хитринки”. Горските мишкихем събират запаси от храна, хем през повечето време не се показват над снега,а прокопават снежни тунели, където е много по-топло.Когато падне сняг залюбопитния природолюбител настъпва златно време. Ако през пролетта гласовете наптиците ги издават, то през зимата присъствието и денонощната активност наживотните се разбира по оставените следи. Подобно нещо се получава презостаналото време върху мека почва и пясък, но върху снега е най-добре. Снежнатакнига на гората всяка сутрин е с написани нови страници. Опитният следотърсачможе да прочете много неща от нея. Следите са различни при всяко животно и привсяка ситуация. Може да се разбере кое е животното, какво е правило, с кого сее срещнало, преди колко време се е случило това и ред други неща. За да можечовек да разчита следите се иска много знания и опит. Често пъти тези знания иопит на хората са нужни за да разчитат животинското ежедневие и да прилагатмерки за поддържане и възстановяване на дивите животни. Слагането на хранилкиза птици и тревопасни животни, оставяне на стари хралупести дървета, разриванена снега на определени места и ред други мерки се прилагат за опазване ипривличане на дивите животни през студените дни и нощи. В млади гори, къдетодърветата са тънки и няма достатъчно хралупи за гнездене на птици се поставятспециални къщички за птици. Тези къщички се ползват не само от птици, а и отмного други горски обитатели – от оси до катерици и сънливци. В подобни къщичкисе заселват и много от горските видове прилепи. Къщичките за прилепи са с малкопо-особенна конструкция. Тези дейности се извършват особено интензивно взащитени територии, градски паркове и ловни стопанства.

 

 
 
 

Страница 7 от 15
0
500
800
1200