X
Set overlay
Обучение

4. „ Децата на Слънцето”


Тема №4   

             

„ Децата на Слънцето”

 


Земята – Синята планета или Земята -  Зелената планета. И двете определения произхождат от източниците на живот на планетата ни – водата и зелените растения.  Процеса фотосинтеза е основата на живота. Фотосинтезиращите листа и други зелени органи " улавят" слънчевата светлина.Чрез нея се произвеждат  кислород и хранителни  вещества. Кислородът и хранителните вещества са жизнено необходими за всички останали организми(включително и човекът), които не могат да си ги по извеждат,а си ги  набавят готови.

Зелени растения има почти навсякъде по земната суша и в Световния океан. Всички живеят в сложни и много крехки взаимоотношения помежду си. Човекът оказва негативна роля върху съществуването на зелената земна обвивка . Така застрашава и собственото си съществуване.

 


Основна информация:


 

                 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

  Тази схема илюстрира процеса фотосинтеза и ролята на зелените растения. Хлорофилът, съдържащ се в листата и други зелени органи, може да "улавя" слънчева енергия и чрез нея, от вода и въглероден диоксид, произвежда хранителни вещества и се отделя кислород. Това е начинът на , хранене на зелените растения. Храненето се нарича самостойно, защото се произвеждат веществата, а не се набавят готови.Чрез хранителните вериги,  фотосинтезата  осигурява хранителни вещества и кислород на всички останали живи същества. Те ги използват, за да си набавят енергия и отделят като отпадък въглероден диоксид и вода. И така се затваря кръговрата на живота. Растителността на Земята е основа за останалата част от  организмите и човекът не прави изключение от тази част. В различните части на Земята, поради различията в климата, са се формирали различни типове растителност. От екватора към двата полюса растителността се променя. Тези промени не са равномерни, защото освен от климата, върху растенията влияят и много други процеси. В най-общ вид можем да различим следните растителни пояси- дъждовни гори( джунгли) от двете страни на екватора, тропични тревисти пространства ( савани ), широколистни гори на умерения климат, тревисти пространства на умерения климат, иглолистни гори на умерения климат. Освен тях, на различни места по Земята има участъци с много малко растения. Това са тропичните пустини, вътрешно континенталните пустини,най-високите части на планините и полярните области( ледени пустини). Навсякъде растенията са в тясна връзка и зависимост помежду си. Затова говорим за растителни съобщества, например букова гора. Тези съобщества се обитават от животни, тясно свързани точно с този тип растителност, например кълвачи,катерици и още стотици животни в тази букова гора. Растителността,гъбите и животните, взети заедно формират биоценоза, букова гора например. Ако към всичко това добавим и неживата природа( климат, надморска височина, ветрове ,влага и много други елементи), която е причина гората да е точно на това място,се образува екосистема, например букова гора.

Тъй като, най-големите растения са дърветата, именно горите играят най-важна роля в жизнените  процеси. Неслучайно огромните пространства от тропични джунгли или иглолистната тайга се наричат " белите дробове"на Земята. Този термин символизира жизненоважната роля на горите. Връзката между горите и количеството на валежите също е много важна. От състоянието нагорите зависят валежите и пълноводието на реките.

От друга страна човекът ползва растителността , особено горската, за всякакви нужди -тя е ценен източник на дървесина за материал,огрев и суровина за различни производства. При тези ползвания нарушава територии, заемани от гори или  друга растителност. Тези процеси могат да бъдат пагубни. Горчивият човешки опит показва, че унищожена растителност не може да се възстанови в същия вид. Това е така, защото хилядолетия са били нужни за да се установят всички взаимоотношения между организмите, а човек ги променя за секунди. Нарушавайки един елемент от единното цяло, наречено екосистема, се променя цялото равновесие . Тази промяна, най-често, е необратима.

Географското положение и другите природни дадености на България определят много голямо разнообразие на малка територия. В нашата страна има представени много видове растителни съобщества. Най- характерни са различните типове широколистни гори - крайречни, дъбови, букови  и т.н. Във високите ни планини са представени иглолистни гори - елови, смърчови, борови, от бяла или черна мура. В Дунавската равнина, Тракийската низина и билните части на планините имаме тревни пространства.
В природен парк " Българка" основните растителни съобщества са тези, с участие на бука. Има чисти букови гори и такива,примесени с други широколистни или иглолистни видове. Доста големи площи са заети от открити тревни или скални пространства, които също са дом на много интересни растения.

 

Страница 4 от 15
0
500
800
1200