X
Set overlay
Обучение

3. Да залепим клона, на който седим


Тема № 3

 

„Да залепим клона, на който седим”

 


 

Чували ли сте поговорката „ Не режи клона, на който седиш”? Ясно защо да не го режеш, нали? Поведението на цялата човешка цивилизация е точно такова.
Няколко столетия човечеството унищожава всичко край себе си,тоест собствената си среда на живот. Последните десетилетия заплахата за нашето бъдеще става все по-голяма, а оттук и грижата за окръжаващата ни среда трябва да е все по-активна. Казано с други думи – опитваме се да възстановим клона на който седим, преди да се е счупил безвъзвратно.

Кои са основните предизвикателства, влошаващи и заплашващи съществуването на човечеството? Как да ги избегнем или намалим? Как условията за живот да се подобряват?

 Има няколко основни проблема, които са заплаха за цялата човешка цивилизация. Последните няколко столетия ходът на човешката история ги задълбочава все повече.

Населението на планетата се увеличава с бързи темпове и това е основната причина промените да се случват с все по-бързо. Ще обърнем внимание на няколко от тези процеси. Основната причина, водеща до проблемите с околната среда е:

Бързото увеличаване на населението на Земята и повишаващото се потребление на природни ресурси - населението се увеличава с бързи темпове и със същите темпове се задълбочават проблемите с околната среда. Огромното потребление на енергийни източници, вода и храни води след себе си процеси с много лоши и дългосрочни последствия. Основните проблеми можем да обобщим в няколко големи групи:

1. Замърсяване на въздуха и глобалното затопляне

 - въздухът се замърсява от все по-голямото потребление на енергия. Тази енергия се получава от изгарянето на горива - нефтени продукти, въглища и дърва. При изгарянето, отделените пушеци замърсяват околната среда с твърди частици (сажди) и вредни газове. Счита се , че огромното количество газ въглероден диоксид, който се отделя при горенето, се натрупва в атмосферата, не позволява отделянето на топлина от планетата ни и по този начин общата температура се повишава. Този ефект се нарича " парников ефект" и е причина, за глобалното затопляне или поне ускорява този процес.Ако затоплянето продължи, нивото на Световния океан ще се покачва и постепенно части от крайбрежията, където в момента живеят огромна част от хората ще започнат да се заливат. Около големите градове се образуват зони със замърсен и запрашен въздух, това е така наречения "смог". Замърсения въздух е причина , особено в големите световни центрове, хората масово да имат прояви на дихателни заболявания , като задушаване, астма, алергии и други.

Държавите, в световен мащаб, вземат мерки по този проблем чрез ограничаване потреблението на обикновени горива и замяната им с така наречените " възобновяеми енергийни източници"( ВЕИ) - енергия от вятъра, слънцето и водата, горива не от нефт а от растителен произход.Производството на енергия от тези източници също си има своите недостатъци, но бъдещето е на тях, защото този проблем е пряко свързан с - постепенно изчерпване на природните горива - нефт, природен газ и въглища.

2. Замърсяване на водата -

Казаното по-горе важи и за следващата жизненоважна част от живота - водата. В нея също се натрупват по всякакъв начин ненужни и вредни вещества. Това я прави негодна за обитателите й опасна за употреба от човека.Основните замърсители са отново отпадъците от горивата, които чрез валежите попадат във водата и огромното потребление на химически продукти - в земеделието - торове и всякакви отрови за борба с вредители, в домакинството -миещи, перилни и дезинфектиращи препарати, разливането на нефтени продукти и много, много други. Тези хиляди тонове вещества се завъртат в кръговрата на водата, затрудняват и отравят живота на всички нива и, в крайна сметка, се отразяват отново върху нас - хората.

3. Унищожение нагорите и увреждане на почвата -

Нарастващия брой на хората изисква производството на все повече храни. За тази цел трябва да има повече обработваема площ и да се увеличават добивите. Това е една от причините и в наши дни да продължава унищожението на горите. Освен това дървесината се използва за гориво и материали. Намаляването на горските масиви рязко ускорява влошаването на въздуха и водата, защото горите са естествените филтри на планетата. Освен, че горите се изсичат проблемът не спира до тук. Освободените почви се използват активно няколко години, докато добивите от тях започнат да спадат и това води до тяхното изоставяне и превръщането на огромни пространства в пустеещи места.Това са процеси, особено характерни за райони в Африка, Азия и Южна Америка,но това не е проблем само за тези райони. Горите са световно богатство. От тях зависи живота на цялото човечество, независимо къде живее.

Както при въздуха и водата, така и в почвата се натрупват всякакви отрови. Почвата не се движи и това прави изчистването й много бавно, а понякога и невъзможно. Почвата е живата граница на всички Земни обвивки -скална, водна и въздушна. Това я прави източника на  живот на сушата.

4. Намаляване на биоразнообразието

Разгледаните по-горе проблеми, взети заедно, водят до постепенното изчезване на много растителни и животински видове. Вероятно изчезват дори такива, за  които човекът въобще не е научил за съществуването им. Най-лесния начин да се унищожи вид,било то растение или животно, е да се разруши местообитанието му. Това е особено видимо при изсичане на горите. Там катастрофалния ефект е най-голям.

Всички знаем, че всеки организъм е част от единно цяло. Това е причина всяка загуба да води след себе си поредица от краткосрочни или дългосрочни промени, някои от които дори са невидими на пръв поглед, но с пагубни ефекти в дългосрочен план.          


В днешно време световната общественост се стреми все повече да намали негативните ефекти от споменатите по-горе глобални проблеми.

 Пътят е един -икономически развитите, богати страни, които са основни потребители на ресурси,трябва да помагат да се преодоляват или намаляват проблемите в развиващите се,бедни страни от районите на Африка, Азия и Южна Америка.

Освен това се разработват нови, устойчиви на суша и ниски температури сортове растения. Прилагат се нови разработки при отглеждане на селскостопанската продукция, с които да се увеличат добивите, но и да се опазват почвите. Прилагането на така нареченото генно инженерство е решение, но само в определена степен, защото това са технологии, които също имат дългосрочни негативни ефекти върху хората.Замяната на енергийните източници от нефт, газ, въглища и дърва с възобновяеми източници от слънцето, вятъра и други подобни ще спомогне да се намали отделянето на вредни вещества. Подмяната на автомобилните двигатели с такива на електричество или други екологични горива е много важна стъпка в тази насока. В много държави вече са приети специални закони, които дават различни облекчения на собственици на такива автомобили. 

Страница 3 от 15
0
500
800
1200