X
Set overlay
Обучение

2. Защитени и ловни видове животни


                                                    Тема № 2

 

Защитени и ловни видове животни „

 Често се натъкваме на информация, от която научаваме, че даден вид животно или растение са защитени или застрашени.Едни са вписани в Червена книга, други били забранени за бране или събиране. Чуваме за откриване на ловен сезон, за ловни мероприятия, за отстрел на животни – дивеч, или нанасящи вреда. Четем за животни и растения вписани в Червена книга, Червени списъци и т.н.

Научаваме, че вълкът или пък мечката са редки животни и същевременно чуваме за убита от ловци мечка или за организирана ловна хайка за вълци. Нека научим малко повече за категориите защитени и ловни видове животни. Кога, кой и защо има право да убива екземпляри от различни видове животни или да събира определени растения? Кои дейности се наричат противозаконни и бракониерски?

 


 

Природата е национално и световно богатство. Окръжаващата ни среда е нашата среда на живот. Поради това, във всяка държава различни закони уреждат ползването и опазването на природните ресурси. Освен на национално ниво,все повече страни се присъединяват към множество международни и световни споразумения по опазване и ползване на природни дадености, като част от целия свят.

В България действат няколко закона, които основно регулират ползването и опазването на растения и животни. Когато говорим за ползване,Законът за горите и Законът за лова са водещи. Законът за защитените територии( ЗЗТ ) и законът за биоразнообразие ( ЗБР )  имат водеща роля при опазването на растения и животни. Тези и още няколко закона взаимно се допълват, с цел да се постигне най-добър баланс между ползване и опазване и да не се допусне намаляване и изчезване на видове. В тази насока се работи и на международно и световно ниво , чрез приемане на различни международни споразумения. България е присъединена към много от тях. Спазването на правилата се следи от служители към различни ведомства.

 


Ловът е дейност, която е присъща за човека от древни времена.  Преди хиляди години улавянето и убиването на животни е било жизненоважно. Днес лов и риболов се практикуват като форма на развлечение и спорт. В днешния пренаселен и променен свят, това става все по-трудно и затова правилата са строго установени. В Законът за лова ясно е записано какво точно е лов, кое оръжие е ловно, при кои условия животните могат да се улавят и убиват( тоест те са дивеч ) ,на кои места и  по кое време на годината и денонощието може да се ловува. Списъци към споменатите по-горе закони определят видовете животни,които могат да бъдат ловни обекти или напротив са защитени и не могат да бъдат улавяни или убивани. Законовото ползване и опазване на животните и природата се следи от служители към различни ведомства, като горски служители, ловни надзиратели, служители от Министерството на околната среда, полиция и други.

 


Нарушенията  на определените от законите правила се нарича бракониерство, а хората които ги извършват - бракониери. За бракониерството са предвидени наказания, които са от парични глоби до затвор.

Освен законите, които са задължителни да се спазват от всеки, съществуват и различни други документи, определящи мерки за опазване на животните и природата, като цяло.

Това са например Червените книги и различни Червени списъци. Тези документи съдържат информация за редки и изчезващи видове в отделна държава или за по-големи региони, включително и за целия свят. Например в нашата страна имаме Червена книга на животните, Червена книга на растенията и Червена книга на местообитанията. Международният съюз за опазване на природата от 1948 година публикува и обновява Червен списък на световно застрашените животни и растения. В нашата страна се срещат почти 50 вида животни от този списък.Въпреки , че това са документи с по-скоро научен и препоръчителен характер, те са много важни и почти винаги се съобразяват с тях, когато се изготвят законовите разпоредби.

Защитените територии и защитените зони са най-важните места за опазване на застрашени и редки видове. Нещо повече - специално за тяхната защита се обявяват такива зони и територии. Природен парк "Българка", респективно Защитена зона " Българка"е такова място. Световно застрашени видове животни, като лалугера, различни видове прилепи, сляпото куче и други се срещат тук. Същевременно територията е дом и на някои особено ценни ловни видове. Тук живеят диви свине, сърни ,благородни елени, зайци, гълъби и други.

 

Страница 2 от 15
0
500
800
1200