X
Set overlay
Обучение

1. Основни подробности за защитените територии и ПП „ Българка”


Тема № 1        

 

Основни подробности за защитените териториии за Природен парк

" Българка" - специално

 


 


 

                                            


В ежедневието си често чуваме думи от рода на: „ това е резерват...”, „ намирате се на територията на природен парк...” или пък- „...на национален парк.”. Обикновено тези думи са в комбинация с думите  „ защитена територия”. Понякога, се сблъскваме с информация, че в тези територии е забранена човешка намеса, друг път виждаме с очите си камиони с дървесина или ловуващи хора. Говорейки за защита на природата, често се говори не за защитени територии, а за защитени зони. Явно има някакви различия, но какви са те? Все едно ли е да се говори за защитена територия или за защитена зона, за резерват или защитена местност, за национален парк или природен парк? Къде, каква човешка дейност е допустима и кой следи за всичко това?   

              

                      

                                                                                                                                          

          С тази тема ще ви разясним подробности около териториите, в които опазването на дивата природа има първостепенно значение.

 

Основна информация:

В България са приети специални закони, които уреждат дейностите по обявяване и стопанисване на територии, в които опазването на природата е с водещо значение.

На първо място това е Законът за защитените територии. Както всеки друг закон, и този търпи промени и допълнения във времето. Към днешна дата този държавен документ посочва шест вида територии за защита на природните дадености.Тези територии се наричат "защитени територии" и се подреждат според строгостта им на забрана и ограничаване на човешки дейности  в следния ред:

1. Строг резерват - в тях почти всякаква човешка дейност е напълно забранена, има съвсем малки изключения. Териториите им не са много големи и обхващат, наистина неповторими кътчета от природата ни. Голяма част от тях са в планините.  Много важен е фактът, че териториите им са собственост на държавата и не може никой друг да се разпорежда в тях. Това определя изключително строгият им режим на охрана.

2. Национален парк - В тази категория разрешените човешки дейности са повече, но затова пък те са много обширни по територия. Националните паркове са три - " Рила"," Пирин" и

 " Централен Балкан" и обхващат най-високите части на планините Рила, Пирин и Стара планина. Повечето от строгите резервати се намират в тях ( например в НП " Централен Балкан"  се намират 7 от строгите резервати) и това са най-строго защитените им участъци. На останалата територия се разрешава стопанска дейност, но контролирана и с първостепенна задача да не уврежда околната среда. Част от тези дейности са преминаване на пътища и пътеки,наличие на хижи, паша на животни и бране на плодове и билки. Националните паркове също са държавна собственост. 

3. Природна забележителност -това са обекти с интересни и любопитни качества, като много стари, отделни дървета или цели горички ( кории), интересни водопади или скални образования,пещери и други. Те нямат строгата защита на горните две категории и често са любими туристически места. В мерките за тяхната защита е важно да не се нарушава целостта им.

4. Поддържан резерват -това са резервати, но в тях се извършва човешка дейност. Тези действия трябва да не нарушават обектите, заради които е обявен резервата, а точно обратно -най-вече да спомагат за опазване на тези обекти. Например езерото- резерват" Сребърна" е поддържан резерват, защото не е оставено на естествените процеси, а има специален канал, чрез който се регулира нивото на водата му. Това го спасява от естественото му заблатяване и пресъхване.

5. Природен  парк - това отново са обширни територии, като националните паркове. Основната разлика между двете категории е, че тук собствеността не е само държавна. По този начин различни стопани управляват различни части от територията. Ролята на категорията защитена територия е да координира тези дейности с цел да не се нарушава природната среда и да се развиват  туризма и различни щадящи природата дейности. Към момента има обявени 11 природни парка,един от тях е Природен парк " Българка".

6. Защитена местност -това е категорията с най- ниска степен на защита от човешки вмешателства. По площ са малки и целта им е да опазват определен обект. Например  поляна, на която живее рядко цвете. Поляната може да се ползва, но така че да не се унищожи цветето. 


Защитените територии са специално обозначени ( маркирани). Това са две хоризонтални ивици от бяла и червена боя, които се слагат по границите на обекта или на самия обект. Освен това на посещаеми места се слагат различни видове указателни и забранителни табели. Макар и рядко, когато площите са съвсем малки, може да има и предпазни огради.

Някъде може да прочетете за народни паркове. Имената на парковете са същите, но категорията е една и е"народен парк". Ако срещнете подобно нещо, не си мислете че е някаква грешка. Днешния Закон за защитените територии е от 1998 година и всичко, което ви обяснихме по-горе е по неговите разпоредби. В стария закон, преди тази година парковете бяха в обща категория, наречена " народен парк". По същия начин резерватите бяха една обща категория. Просто сте прочели нещо,което е по стария закон.

В днешно време, говорейки за защита на природата, можете да чуете категорията " защитена зона". Даже можете да чуете същите имена на защитени територии, но с понятието защитена зона. Можете да си помислите, че двете неща са едно и също, но не е точно така. За да не се бъркате - четете внимателно. По - горе ви обяснихме как се делят защитените територии според специалния  Закон за защитените територии. Там видяхте, че никъде не става въпрос за защитени зони."Защитени зони" е категория по друг закон, свързан с опазване на природата.Това е Законът за биологичното разнообразие. Това е закон, който отговаря на изискванията към нашата страна, като член на Европейския съюз. В него България е длъжна да има такива територии, наречени защитени зони,които се обявяват според две директиви. ( така се наричат законите в Европейския съюз) В тях се опазва природата, като част от общоевропейската територия. Тези две директиви( закони) се наричат с кратки имена Директива за птиците и Директива за местообитанията. Цялата общоевропейска мрежа от защитените зони носи общото име Европейска екологична мрежа Натура 2000.

Съвсем нормално е първите територии, които влизат в тези защитени зони да са защитените територии. Много от нашите защитени територии са с толкова ценно съдържание, че са защитени зони едновременно и по двете директиви. Защитените зони, които обхващат съответна защитена територия носят същото име. Това е причината например да четем за Природен парк " Българка" или за Защитена зона " Българка".
Просто двете категории показват две различни нива на опазване - защитена територия на национално ниво и защитена зона на общо европейско. Разбира се, че това припокриване не е задължително.Защитените зони обхващат повече от 30 процента от територията на България и повечето въобще не са върху защитени територии. Обратното също важи- не е задължително обект от категориите защитени територии да е в защитена зона.Важното е , че двете категории не си противоречат а взаимно се допълват и подпомагат. 

Природен парк " Българка" е един от единайсете природни парка в нашата страна. Обхваща приблизително 22 000 ха от северните склонове на Стара планина в землищата на общините Габрово и Трявна. Малка част е разположена върху склонове с южно изложение, от землището на община Мъглиж. Основното богатство на този парк са обширни масиви от буковигори. На доста места тези гори са на възраст над 100 години, а отделни дърветаса на много по-възрастни.  Освен тях в парка има територии от още редица видове широколистни и смесени гори, а така също открити и скални пространства. От територията му извира река Янтра и още няколко нейни притока.Тази комбинация отгори, води и открити пространства дава дом на много животни. Местоположението на парка и различната надморска височина дават шанс тук да се срещат както типични планински растения и животни, така и такива, които обитават райони с малка надморска височина.

На територията се водят сечи и други стопански мероприятия, но през годините горите и останалите територии са сравнително запазени. Това дава основание територията да бъде включена в общо европейската мрежа Натура 2000, като защитена зона " Българка" 

Освен природните дадености  тази територия е интересна и с историческите си места, като архитектурно-етнографския комплекс "Етъра", Соколския манастир и др. Тези обекти също имат статут на обекти за опазване, но това се извършва чрез други закони, засягащи културно- историческите, а не природните дадености. Думите "резерват" и "национален парк- музей" са съвпадение. 


Страница 1 от 15
0
500
800
1200