X
Set overlay
Инфо
Разгледай снимките
Природен Парк "Българка"

Червеногуша мухоловка - Видът е вписан в Червената книга на Република България.  Обитава стари, предимно букови гори. Основното местообитание  в България са буковите гори от северната част на Централна Стара планина, т.е. територията на природен парк "Българка" е едно от основните места ,където гнезди тази птица.

Южен белогръб кълвач - Застрашен от изчезване вид.  Вписан е в Червената книга на Република България и редица други национални и международни природозащитни списъци. Обитава стари,предимно букови гори с много мъртва дървесина. Природен Парк " Българка" се явява едно от основните му български, защитени местообитания.

Лещарка -  Видът повсеместно намалява. Много рядък вид в България. В Централна Стара планина може да се срещне изключително рядко. Обитава гъстите части на смесени и други видове гори, които граничат с открити участъци.  Територията на Природен Парк " Българка" е потенциално защитено местообитание на тази горска кокошева птица.

Полубеловрата мухоловка - Видът е вписан в Червената книга на Република България и е в списъка на световно застрашените видове. Обитава широколистни гори с хралупати дървета.Горите на парка са едно от българските местообитания на вида.

0
500
800
1200